1 Ideari
2 Carta del voluntari
3 Àmbit d'actuació
4 Pastoral en cada centre
5 Altres aspectes a destacar

SECRETARIAT DIOCESÁ DE PASTORAL PENITENCIÀRIA
Província Eclesiàstica de Barcelona
(SEPAP)

1. IDEARI DEL SEPAP

El secretariat té l'objectiu d'animar i coordinar totes aquelles persones  que -com membres de l'Església Diocesana- treballen o volen treballar en aquesta pastoral, al mateix temps que busquen destriar i potenciar els serveis que li són propis: Prevenció, rehabilitació, reinserció social, atenció a interns i ex-interns, famílies, etc. Aquest compromís de la Província Eclesiàstica de Barcelona i per mitjà del SEPAP es concreta en:

 - Informar i sensibilitzar a les comunitats parroquials, moviments, associacions i altres comunitats cristianes sobre la realitat i la problemàtica que comporta el món penitenciari, amb la finalitat de promoure una participació responsable i solidària del voluntariat.

- Coordinar i reforçar els equips de voluntaris, oferint-los espais de trobada i de reflexió entorn de l'acció comuna.

- Adequar l'acció voluntària a les necessitats existents, dintre i fora de les presons, assegurant la continuïtat.

EL VOLUNTARI CRISTIÀ DE PRESONS

1. És un cristià que se sent cridat a un compromís de servei gratuït als germans i és enviat per l'Església a realitzar un treball concret en la pastoral penitenciària.

2. Realitza la seva acció de manera organitzada i, a través de grups de treball dóna resposta a les necessitats existents per a ser presència viva de la mateixa Església.

3. Ja que entra a formar part d'un voluntariat de màxim reg es considera un requisit fonamental el seu estat de salut física i mental.

4. L'edat mínima per a començar un voluntariat de presons serà de 21 anys. Així com la màxima per a iniciar aquest voluntariat serà de 67 anys. En complir els 75 anys el voluntari automàticament queda donat de baixa, tret que el capellà del centre, en conversa personal, decideix la continuïtat per un any. I així successivament fins als 79 anys. Aquesta data és improrrogable.

5. En el mes de setembre cada voluntari expressa la seva renovació de compromís per escrit al capellà responsable del centre penitenciari segons la ‘carta de compromís’ que es presenta més baix.

EL VOLUNTARIAT DEL SEPAP ÉS CONSCIENT QUE EL SEU COMPROMÍS CRISTIÀ HA DE CRÉIXER EN:

6. Responsabilitat i constància en el compromís adquirit per a assegurar l'eficàcia i

7. Capacitat d'escolta i diàleg, discreció respecte i prudència.

8. Capacitat de treball en equip.

9. Esperit de servei

10. Creativitat, entusiasme, il·lusió i optimisme.

11. Maduresa, equilibri i acceptació dels propis límits.

12. Ferm convenciment de la capacitat que té la persona per a canviar i disposició constant per a disculpar i perdonar.

13. Capacitat d'empatia.

14. Voluntat per a evangelitzar i ser evangelitzat                        top

2. CARTA DEL VOLUNTARI JO N......   EM COMPROMETO A:

15. Col·laborar en l'elaboració i realització de programes pastorals, dintre i fora dels centres penitenciaris.

16. Col·laborar en les activitats educatives, culturals, religioses, recreatives i assistencials per a oferir als interns i a les seves famílies el suport necessari.

17. Ser testimoni del fet social de les presons en la pròpia comunitat parroquial, així com en les comunitats d'origen dels presos, implicant-les en la Pastoral Penitenciària.

18. Conèixer i acceptar el Reglament Penitenciari i realitzar l'acció de voluntariat segons l'esperit del SEPAP.

19. Guardar la màxima discreció (secret professional) en tot el relacionat amb la meva activitat.

20. Realitzar el treball en coordinació amb l'equip de voluntaris que pugui haver en el Centre Penitenciari i participar en les reunions de programació i avaluació que es convoquin.

21. Aquesta mateixa coordinació la duré a la pràctica amb els professionals del mateix Centre i el SEPAP.

22. Assistir a les assemblees convocades pel SEPAP.

23. Cuidar la meva formació permanent a través de cursets organitzats per diferents entitats i comunicar-lo al SEPAP.

24. No acceptar cap tipus de contraprestació material per part dels beneficiaris o d'altres persones, pel meu treball.

25. Fer una memòria conjunta de les activitats realitzades durant l'any.

Signatura: Barcelona, ....... de setembre de 200...

QUÈ OFERIX EL SEPAP AL VOLUNTARI

* Possibilitar el desenvolupament d'una acció voluntària d'acord amb les seves capacitats, aptituds i interessos

* Introduir-li i acompanyar-li en el seu treball pastoral, proporcionant-li la formació adequada que garanteixi la qualitat de la mateixa

* Facilitar-li vies de participació en la dinamització dels grups del voluntariat

* Procurar-li un treball directe i personalitzat amb els interns i amb les seves famílies, de conformitat amb les normes de règim de cada presó

* Informació sobre el SEPAP: esperit, objectius, estructura, funcionament i tasques que realitza

* Informació per part del SEPAP i dels professionals del centre penitenciari de les activitats i funcions que realitzarà

* Acreditació personal davant els centres penitenciaris i davant els beneficiaris. QUÈ ESPEREM...

"...fomentar la tasca del voluntariat, ja iniciada, en les presons; orientar al voluntariat en la seva formació i coordinar-lo adequadament en la seva acció..." (resolució 112, Concili Provincial Tarragonina, 1995)

 ... i quina et proposem? Que vinguis!!!                                        top

3. AMBIT D'ACTUACIÓ: 

TERRITORIAL:
La Província eclesiàstica de Barcelona està formada per les diòcesis de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa. En l'actualitat, en aquest territori hi ha cinc presons a més de l'Hospital Penitenciari. En Barcelona estan: C.P. Homes, La Model, (2.050 homes) C.P. Joves, Trinitat (370 joves) i C.P. Dons, Wad Ras (95 dones). En La Roca del Vallés -prop de Granollers- està el C.P. Quatre Camins, La Roca (1.800 homes) i el Pavelló Penitenciari de l'Hospital de Terrassa. En Sant Esteve Sesrovires -prop de Martorell- està el C.P. Brians (1.450 homes i 250 dones).

PERSONAL.
El SEPAP està format per gairebé 200 voluntaris-es que col·laboren en l'interior de les presons amb els sis capellans designats pels bisbes de les diòcesis. A més hi ha grups de voluntaris de l'exterior en diferents parròquies. Units a d’ideari del SEPAP hi ha entitats independents els voluntaris de les quals treballen conjuntament amb els del SEPAP: Luisa Marillach, Obinso, La Vinya, Jaume Pineda ...

La distribució dels voluntaris és:
La Model: 38
Wad Ras: 20
Trinitat: 46
Quatre Camins: 32
Brians Homes: 48
Brians Dones: 10
Hospital Penitenciari: 5.

4. PASTORAL EN CADA CENTRE                                         top

Cada presó al principi de curs elabora un programa d'actuació, programa marc, on s'especifiquen les diferents activitats a realitzar.

5. ALTRES ASPECTES A DESTACAR :

El Sepap dintre de l'església de Barcelona entra en un dels tres braços que constituïxen la pròpia acció eclesiàstica: la Caritat. La Delegació de Pastoral Social de Barcelona està formada pels responsables de cada àrea (Pastoral de Marginació, Apostolat del Mar, Pastoral Gitana, Càrites, Mans Unides, OBINSO …).

La coordinació amb l'església diocesana es fa a través de reunions que tenen una vegada per trimestre, el mateix els delegats diocesans amb el Sr. Arquebisbe, o la presència en el Consell de Pastoral Diocesà . El director del SEPAP té, almenys, una vegada per trimestre trobades amb el Sr. Arquebisbe, encara que el normal sigui moltes més vegades.

El SEPAP convoca als capellans de presons i sacerdots col·laboradors en reunió de coordinació el primer dilluns de cada mes. El mateix dilluns a la tarda es reuneix el Consell Permanent format per representants de voluntaris i d'entitats. Així, doncs, podem dir que el SEPAP ho constituïxen: els capellans de presons, sacerdots col·laboradors, voluntaris de l'interior de la presó, voluntaris que realitzen la seva missió en l'exterior de les presons, i entitats o associacions d'església relacionades amb el món de la presó i coordinades des del Secretariat.
El director del SEPAP assisteix a les Jornades Nacionals de Delegats Diocesans de Pastoral Penitenciària una vegada a l'any (Conferència Episcopal Espanyola). També a les Jornades de capellans una vegada a l'any (CEE) Reunió de capellans de Catalunya una vegada a l'any. El SEPAP està present en el Grup de Treball Estable de Religions de Catalunya (GTER). El SEPAP està present en el Grup presons de ECAS (Entitats Catalanes d'Acció Social) I en la TAULA DE PARTICIPACIO SOCIAL: Deu entitats triades en assemblea d'entitats que es reuneixen una vegada per trimestre amb: Sotsdirector Gral de medi Obert i Mesuris Alternatives; cap de serveis; Subdtra. Gral de Rehabilitacio i Sanitat; cap de serveis. A més les deu entitats es reuneixen una vegada al mes. I altra vegada més per comissions.   
 top

PER A MÁS INFORMACIÓ...

SEPAP
Secretariat de Pastoral Penitenciària
C/ Sant Pau 101
08001 Barcelona
Telf: 933176397 i 932701010  Ext. 512
Fax: 933176397
E-mail: sepapenitenciaria@gmail.com
De dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 h.